Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Lodema Elektrotechniek (hierna: Lodema) gevestigd aan de Uranusweg 12 te Leeuwarden.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uit-eengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@lodema.nl.

Onderstaand kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Onderzoeken of wij diensten voor u kunnen verrichten: opstellen van offertes.

Welke persoonsgegevens:
Contactgegevens be-drijf/particulier:
• NAW-gegevens
• Functie contactpersoon
• Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst t.b.v. administratie en aanschaf benodigde producten.

Bewaartermijn
Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Indien u geen overeenkomst met ons aangaat worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd.

Ontvangers
Zie het sub kopje verwerking persoonsgegevens.

Administratie

Welke persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Functie contactpersoon
• Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) bank-gegevens
• Betaalgegevens

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers
• Administratief Medewerker
• Belastingdienst

Het verrichten en versturen van uw aankopen bv. producten etc.

Welke persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Functie contactper-soon
• Contactgegevens (e-mailadres, tele-foonnummer)
• Bankgegevens
• Betaalgegevens

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers
• Producent
• Vervoerder

Versturen digitale berichten, bijvoorbeeld een nieuwsbrief en communicatie rondom de overeenkomst

Welke persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Functie contactpersoon Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Zolang als men aangemeld is voor de nieuws-brief en gedurende de overeenkomst.

Ontvangers
• E-marketingtools

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Welke persoonsgegevens:
• Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
• IP-gegevens

Grondslag
Toestemming

Bewaartermijn
Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als moge-lijk geanonimiseerd.

Ontvangers
• Websitebeheerder
• Analytics tools

Ter benadering na beëindiging overeenkomst. Bijvoorbeeld voor een bijzondere gebeurtenis of nazorg.

Welke persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Functie contactpersoon
• Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

Grondslag
Toestemming

Bewaartermijn
Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Arbeids- of studieovereenkomst met ons bedrijf

Welke persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Functie contactpersoon
• Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
• Geboortedatum
• Salarisgegevens
• Kopie ID
• BSN-nummer
• Bankgegevens
• Foto voor ‘smoelenboek’

Grondslag
Arbeids- of studieovereenkomst

Bewaartermijn
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Ontvangers
• Administratie
• Belastingdienst

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzake-lijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Wij gebruiken alleen deze functi-onele en analystische cookies. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw in-ternetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Lodema verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van onze dienstverlening kan Lodema namelijk gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Uiteraard schakelt Lodema alleen derden in van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Verder zullen wij uw gegevens niet verkopen aan derden en de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht Lodema te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij ons bedrijf op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen.

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Lodema deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

U kunt u verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lodema.nl. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer, zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Lodema treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stelt Lodema u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Lodema. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Lodema raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. Lodema aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacybeleid.

Wijziging van het privacy beleid

Lodema past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Lodema raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Lodema er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Adres: Uranusweg 12, 8938 AJ Leeuwarden
Email: info@lodema.nl
Telefoonnummer: 058-2881922

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies